próbobranie węgla

Zapotrzebowanie na usługi rzeczoznawczo-kontrolne pojawiło się w XIX w. wraz z dynamicznym rozwojem handlu na duże odległości. Zaangażowanie przez strony niezależnego podmiotu stwierdzającego ilość i jakość towaru ułatwiło rozliczenie transakcji i zminimalizowało ryzyka. Proponowany zakres i obszar świadczenia tych usług, oraz wielkość ich sprzedaży ulegały systematycznemu wzrostowi. Obecnej dynamice popytu na usługi inspekcyjne sprzyja między innymi postępująca globalizacja, złożoność procesów wytwórczych, troska o bezpieczeństwo konsumenta, wymagania przepisów prawnych oraz wymierne korzyści odnoszone przez Zleceniodawców.

Zakres usług inspekcyjnych świadczonych przez POLCARGO w Gdańsku obejmuje między innymi:

Kontrole ilości

draft survey,

pomiary objętościowe,

nadzór nad ważeniem,

liczenie.

Kontrole jakości

pobieranie próbek,

badania sensoryczne,

analizy fizyko-chemiczne,

badania radiologiczne.

 

Ekspertyzy

w tym dotyczące likwidacji szkód.

Kontrole

przedwysyłkowe,

stanu opakowania i oznakowania towarów,

stanu i przydatności środków transportu.

Nadzór

nad załadunkiem, wyładunkiem.

Inne

uzgodnione z Klientem.

Kontrole wykonywane są pod kątem zgodności dostaw/ wysyłek z wymogami kontraktów, normami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, przepisami  prawa, wymaganiami Klientów.